سامانه نظام مهندسی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سامانه نظام مهندسی
 
 
 
 

این سامانه به صورت تحت وب طراحی شده است، به صورتی که ارتباط سازمان نظام مهندسی را با مراجعه اعضای سازمان،دفاتر حقیقی و حقوقی های تخصصی و

 
 
شهرستان ها را به صورت الکترونیکی پیاده سازی می نماید
 
 
 

این سامانه دارای زیرسیستم های زیر می باشد:

 
 

1) مدیریت اطلاعات اعضای نظام

 

2) سیستم سهمیه بندی و کنترل سهمیه اعضا

 

3) فرآیند دستور نقشه های ساختمانی

 

4) گزارش ساز پویا

 

در این سامانه هر عضو سازمان یا دفاتر حقیقی و حقوقی و کارشناسان نظام در بخشهای مختلف دارای کارتابل مربوط به خودمی باشد که در این کارتابل هر شخص در

 
هر عنوان و پستی می تواند به بخش هایی از سیستم که مجوز دستـرسی به آنها توسـط مدیر سیستم برای او تعریف شده است دسترسی پیدا کنـد
 
 
 

امکانات سامانه در بخشهای مختلف به شرح زیر می باشد:

 
 
 

1. اطلاعات پایه:

 

اطلاعات این بخش توسط مدیر سیستم تغذیه می شود و شامل مواردی است که در بخش های دیگر دیگر سیستم از آن استفاده می شود:

 

· تعریف پایه

· تعریف استان و شهرستان

· تحصیلات

· رشته ی تحصیلی

· حق عضویت

· گروه مدارک

· نوع مدارک

· انواع صلاحیت 

· ضریب پایه ها

· انواع دفاتر گروههای تخصصی

· نوع پروانه

· پرسنل سازمان

· رشته های پروانه

· پستهای سازمانی

· انواع کاربری

· تعرفه ها

· فرمول: در این قسمت مدیر سیستم می تواند با توجه به پارامتـرهای مختـلف جهـت بخشـهای مختلف سـامـانه مانند

تخصیـص سهمیه، کسر سهمیه و غیره فرمول هایی را تعریف نماید. در صورت تغییر در روشهای تخصیص و کسر

سهمیه مدیر سیستم می تواند با ایجاد فرمول های جدید و یا ویرایش فرمول های قبلی روشـهای جدیدی را اعمـال نماید.

به عنوان مثـال می تـوان فرمولی را تعریف کرد و آن را به سهمیه هرکدام از صلاحیت های طراحی یا نظارت تخصیص دهد.

· پارامتر های فرمول

· گروه نقشه

· تعریف تخفیفات

· تنظیمات سهمیه بندی

· صلاحیت گروه های ساختمانی

· مهندسین دستور نقشه

· حق بیمه مهندسین

· مدیریت گامهای دستود نقشه: با استفاده از این بخش می توان فرایند دستور نقشه را طوری تنظیم کرد که به مجموعه ای از

گام ها تقسیم بندی شود. این بخش شامل امکاناتی به شرح زیر می باشد:


1- تعریف گام : امکتن تعیین پیشگام و گامهای بعدی وقتی و حتی ایجاد شرط برای ورود به یک گام در این قسمت نیز وجود

دارد.

2- ویرایش گام ها

 

3- حذف گام ها

 

4- نقش های گام : منظور از نقش های گام تعیین شخص یا اشخاصی است که محتوای این گام را تکمیل یا تایید می نمایند.

 

5- کنترل های گام : با استفاده از این قسمت میتوان فیلدهایی را که در یک گام برای یک نقش نمایش داده می شود را تعیین

 
کرد. مدیریت گام ها به روشی که در فوق گفته شد فرآیند دستور نقشه را به صورت داینامیکی در می آورد. به گونه ای که
 
 
بدون نیاز به برنامه نویسی مدیر سیستم، می توان تنظیمات مختلفی را بر روی گام ها انجام داد.
 
 
 

2. کارتابل اعضا:

 

اعضای سازمان چه اعضای پروانه دار و چه اعضای فاقد پروانه می توانند به این قسمت از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنند

 
 
 امکانات این بخش شامل موارد زیر است:

 

·  نمایش پروفایل هر عضو: شامل اطلاعات شناسنامه ای، تحصیلی، پروانه ای، عضویت در دفتر و مستندات

· نمایش وضعیت سهمیه ای: سهمیه کل، سهمیه آزاد شده، سهمیه مصرف شده و همچنین جزئیات سهمیه آزاد شده و مصرف شده

· اطلاعات پروژه ها: هر عضو می تواند در این قسمت دستور نقشه های تایید شده، دستور نقشه های منتظر تایید، دستور

نقشه های در حال اجرا و دستور نقشه های تکمیل شده مربوط به خود را نمایش دهد. به گونه ای که امکان نمایش وضعیت
 
پروژه (دستور نقشه) و ثبت گزارش و نظر در مورد هرکدام از آنها وجود دارد
 

· مدیریت پیام : هر عضو در این بخش امکان ارسال و دریافت پیام با الصاق فایل به دیگر اعضا و سازمان را دارد. 

· پرداخت حق عضویت: اعضا می توانند از طریق این بخش نسبت به پرداخت حق عضویت خود از طریق درگاه الکترونیکی

 
اقدام نمایند

 
 

3. کارتابل کارشناسان و پرسنل نظام:

 

هرکدام از کارشناسان نظام که مجوز دسترسی به این بخش را داشته باشند می توانند به قسمت های مربوط به خود مراجعه

 
نمایند که شاملموارد زیر است:
 

· مدیریت دفاتر حقوقی: شامل تعریف یا ایجاد دفتر، ویرایش و حذف، فعال کردن دفتر، غیرفعال نمودن دفترو تمدید پروانه

 
دفاتر. در قسمت ایجاد دفتر، مشخصات دفتر، هیئات مدیره و کارکنان، پروانه اشتغال اعضای دفاتر و مستندات ثبت می شود

· مدیریت اطلاعات اعضا: ثبت، ویرایش، حذف، ارتقا پایه یک عضو، فعال و غیرفعال کردن عضو در این بخش انجام می گیرد.

برای یک عضو سازمان شناسنامه ای، تحصیلی، پروانه ای، مستندات و مشخصات دفتری که در آن عضو می باشد در این
 
قسمت وجود دارد

· مدیریت دفاتر حقیقی: امکانات این بخش نیز مانند مدیریتدفاتر حقوقی می باشد.

· مدیریت دفتر گروه های تخصصی

· مدیریت دفاتر نمایندگان شهرستان ها

· تخصیص سهمیه به اعضا: با توجه به فرمول هایی که در بخش اطلاعات پایه ای تعریف و به سهمیه تخصیص داده ایم در

این قسمت به اعضای سازمان سهمیه تخصیص داده می شود.

· آزادسازی سهمیه: در این بخش می توانیم با توجه به سهمیه کلی اعضا به صورت درصدی و در مقاطع مختلف سال سهمیه

 

های آنها را آزاد نماییم.

· مدیریت پروژه: امکانات ان بخش شامل ثبت یک دستور نقشه جدید جهت قرار گرفتن در فرآیند روال تایید نقشه و نمایش وضعیت پروژ ها از نظر پروژه های منتظرتاییدو در حال اجرا و تکمیل شده می باشد

 

 
 
 

توضیحات: یک دستور نقشه که در این قسمت ثبت می شود طبق گامهایی که در قسمت اطلاعات پایه تعریف نموده ایم در یک

 
سیستم کارتابلی جهت تکمیل فرآیند مابین واحدهای مختلف گردش پیدا می کند. در صورت انتخاب یک پروژه گامهایی از آن
 
 
پروژه که تکمیل شده نمایش داده می شود به گونه ای که نام کاربر تکمیل کننده وتاریخ، زمان و مدت زمان تشکیل گام نیز
 
 
نشان داده می شود
 
 

· مدیریت پیام: کارشناسان سازمان نیز امکان ارسال و در یافت پیام به اعضا و دیگر بخش های سازمان را دارند.

 
 
 
 

4. کارتابل دفاتر حقیقی و حقوقی:

 
 

دفاتر حقوقی زیرنظر سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار می باشند دارای کارتابل مختص به خود هستند که این کارتابل

 
شامل امکانات زیر است:

 

· مشخصات دفتر و اعضا: شامل مشخصات دفتر، هیئت مدیره، کارکنان، پروانه اشتغال، اعضای دفتر، پایه ها و صلاحیت های دفت و ضریب موثر.

 

· وضعیت سهمیه ای: در این بخش وضعیت سهمیه ای هرکدام از اعضای دفتر نمایش داده می شود.

 

· اطلاعات پروژه ها: در این قسمت اطلاعات کلیه پروژه های ارجاع داده شده به دفتر که منتظر تکمیل فرایند یا در حال اجرا یا

 
خاتمه یافته هستند نمایش داده می شود
 
.

· مدیریت پیام

 
 
 

5. کارتابل دفاتر نمایندگی شهرستان ها:

 

در این بخش مسئولین دفاتر شهرستان ها به امکانات زیر دسترسی دارند:

 

· مشخصات دفاتر و اعضای هر شهرستان

 

· اطلاعات پروژه ها

 

· مدیریت پیام

 
 
 

6. دفاتر گروه های تخصصی:

 

هر گروه تخصصی در سازمان به امکانات زیر دسترسی دارند:

 

· مشخصات دفتر

 

· وضعیت سهمیه ها

 

· اطلاعات پروژه ها

 

· مدیریت پیام

 
 
 

7. مدیریت کاربران:

 

در این قسمت کاربران سامانه تعریف می شوند. امکانات این بخش شامل موارد زیر می باشد:

 

· تعریف کاربران

 

· تعریف گروه های کاربری

 

· جزئیات فرم ها

 

· تعیین سطوح دسترسی برای کاربران: در این بخش تعیین می نماییم که هر کاربر می تواند به چه بخشی از سامانه دسترسی داشته باشد.

تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394